مصرف قیر در یک متر مربع

توسطمدیریت

مصرف قیر در یک متر مربع

میزان قیر مصرفی در قیرگونی و اینکه بدانیم درهر متر مربع چقدر قیر مصرف میشود، باید به جداول زیر توجه کنیم:

  قیر مخلوط      3 تا 5 کیلوگرم
  قیرشل       1 تا 3 کیلوگرم 
  قیرسفت      1 تا 2 کیلوگرم
  قیر کارتونی      1 تا 1.5 کیلوگرم

بطور کلی میزان مصرف قیر در یک مترمربع در ساختمان نوساز با شیب 1 تا 5 درصد روی سیمان یا بتن برابر 3 تا 5 کیلوگرم و میزان قیر مصرفی در هر متر مربع سطحی که قبلا عایقکاری قیرگونی شده و شیب 1 تا 10 درصد برابر 1 تا 3 کیلوگرم قیر شل 60/70 یا قیر مخلوط 85/25 میباشد.

درباره نویسنده

مدیریت editor

دیدگاه‌ها بسته شده اند.
09123455019