آرشیو تگها: "مواد تشکیل دهنده قیر امولسیون"

توسطمدیریت

قیر های امولسیون

تعریف قیر اموسیون و جدول مواد تشکیل دهنده قیر امولسیون:

  قیر 60/70

     500 تا 700 کیلوگرم

  آب H2O

     300 تا 500 کیلوگرم    

  امولسیون ساز

     0.3 تا 0.5 درصد

  حرارت

     70 تا 100 سانتیگراد

قیر امولسیون یعنی مخلوط قیر و آب ماده ای سیاه رنگ و دارای ویسکوزیته پایین (دارای غلظت کم) میباشد، بعلت اینکه قیر در آب حل نمیشود با ماده ای واسطه بنام امولسیون ساز این اختلاط انجام میشود.
مواد تشکیل دهنده قیر امولسیون مشتمل بر سه ماده قیر، آب، امولسیون ساز میباشد:
1) قیر: مقدار قیر مورد نیاز برای تولید یک تن (1000 کیلوگرم) قیر امولسیون به مقدار 500 تا 700 کیلوگرم قیر میباشد.
2) آب: مقدار آب مورد نیاز برای تولید یک تن (1000 کیلوگرم) قیر امولسیون به مقدار 300 تا 500 کیلوگرم آب میباشد.
3) امولسیون ساز: مقدار ماده امولسیون ساز که در تولید یک تن (1000 کیلوگرم) قیرامولسیون بکار میرود در حدود 3 دهم تا 5 دهم درصد وزن قیر می‌باشد.

قیر امولسیون چیست: قیر امولسیون ماده ای با غلظت کم برنگ سیاه میباشد که نتیجه مخلوط کردن قیر وآب با واسطه ترکیب کردن یک ماده امولسیون‌ ساز تولید میگردد که مواد تشکیل دهنده قیر امولسیون، قیر وآب میباشد.
برای تولید قیر امولسیون، بعلت حل نشدن قیر در آب ناچار به استفاده از یک ماده واسطه (امولسیون ساز) میباشیم که این ماده با دادن بار منفی به ذرات قیر باعث ترکیب و مخلوط  شدن قیر با آب  میگردد، نوع این ماده امولسیون ‌ساز معمولاً یک نمک قلیایی، اسیدهای آلی یا نمک آمونیم میباشد که باعث باردار شدن ذرات قیر برای محلول شدن می‌شود و استفاده از این ماده که باعث میشود ذرات قیر در اثر بار القایی یکدیگر را دفع ‌کنند و به‌ صورت کره‌هایی با قطر یک صدم تا یک‌هزارم میلی‌متر در آب شناور ‌شوند.

09123455019