آرشیو تگها: "قیمت قیر امولسیون کاتیونیک"

توسطمدیریت

قیمت قیر امولسیون

قیمت خرید قیر امولسیون امروز در بورس کالا کاتیونیک و آنیونیک پاسارگاد و نفت جی:

  امولسیون 62%      150.000 الی 152.000 ریال
  امولسیون 74%      155.000 الی 160.000 ریال
  امولسیون 80%      140.000 الی 145.000 ریال
  امولسیون 85%      130.000 الی 135.000 ریال


قیمت قیر امولسیون در بورس امروز قیر امولسیون کاتیونیک (CMS) و آنیونیک (AMS)  با نسبت 62% قیر 150.000 ریال و نسبت 85% قیر به مبلغ 130.000 ریال در هر کیلوگرم قیمت گذاری میگردد.

تعیین قیمت قیر امولسیون زودشکن (CRS) و قیمت قیر امولسیون دیرشکن (CSS) در بورس کالا با توجه به درصد قیر 62%، 74%، 80% در ساختار قیر امولسیون محاسبه میگردد.

قیمت قیر امولسیون 74%(مقدار درصد قیر) گرانتر از قیمت قیر امولسیون 85% (مقدار درصد قیر) میباشد.
نتیجه اینکه در تعیین قیمت قیر امولسیون هر چقدر میزان قیر بالاتر (85%) و مواد امولسیون ساز کمتر باشد، قیمت قیر امولسیون تولید شده ارزانتر وهر چقدر میزان قیر در فرمول قیر امولسیون کمتر (62%) و میزان مواد افزودنی (امولسیون ساز) بیشتر باشد، قیمت قیر امولسیون بالاتر میباشد.
در تعیین قیمت قیر امولسیون در بورس امروز هر چقدر میزان قیر موجود یعنی 62%درصد یا 85% درصد قیر اعم از قیر امولسیون کاتیونیک یا آنیونیک ، بقیه حجم قیر امولسیون شامل آب و مواد امولسیون ساز میباشد.

   

09123455019