آرشیو تگها: "مقدار قیر زیر ایزوگام"

توسطمدیریت

میزان قیر مصرفی در قیرگونی

میزان قیر مصرفی در قیرگونی دو لایه ساختمان نوساز 3.00 تا 5.00 کیلوگرم و میزان مصرف قیر در هر مترمربع قیرگونی یک لایه از 1.500 تا 3.000 کیلوگرم میباشد.

  قیر شل      1.000 تا 2.000 کیلوگرم
  قیر سفت          1.500 تا 2.500 کیلوگرم   
  قیر مخلوط      2.000 تا 3.000 کیلوگرم
  قیر پرایمر      1.000 تا 1.500 کیلوگرم

میزان قیر مصرفی جهت قیر گونی ساختمان های نوساز که از نوع قیر 60/70 و 85/25 و قیر سفت و پرایمر میباشد از 1.500 کیلوگرم 4.000 کیلوگرم میباشد.
مقدار و میزان قیر مصرفی در هر متر مربع ساختمان نوساز از 2.500 تا 4.000 کیلوگرم در میزان سطح میباشد واینکه بدانیم هر بشکه قیر چند مترمربع است؟ هر یک کیلوگرم قیر 60/70 و 85/25 مساحت 30 سانتی مترمربع را تحت پوشش قرار میدهد.
مقدار قیر زیر ایزوگام: جهت اجرا و نصب ایزوگام باید مقدار (1.000) یک کیلوگرم در هر یک مترمربع سطح، قیر از نوع 60/70 یا قیر پرایمر استفاده نمود.


با میزان قیر مورد مصرف در محل هایی که قبلا قیرگونی انجام شده است، فرق دارد و مقدار قیر مورد نیاز در ساختمان نوساز تقریبا دو برابر مناطق دیگر میباشد.
جهت محاسبه میزان قیر مصرفی در مناطق نوساز باید متراژ کل را ضربدر 3.000 تا 4.000 کیلوگرم نموده و جهت تعیین میزان قیر در مناطقی که قبلا عایق کاری شده است و اگر جهت تعمیر و ترمیم قیرگونی باشد، باید متراژ کل مورد نظر را ضربدر 1.500 تا 3.000 کیلوگرم نمود.

09123455019